I Kristinaskolans elevhälsoteam ingår Charlotte Aspman rektor, Annika Rock Eliasson bitr. skolledare, Julia Elevhälsan är ett nytt begrepp i den nya skollagen.

714

23 apr. 2019 — Här får du veta mer om hur barn- och elevhälsoteam kan utformas Kuratorn arbetar inom grundskolan utifrån socialtjänstlagen och skollagen.

Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsoteam hittar du på skolornas hemsidor. Barnhälsa i förskola och pedagogisk omsorg Proaktiva teamet ingår i den centrala elevhälsan, och finns tillgänglig för alla grundskolor i Klippans kommun. Samarbete sker med alla de kommunala skolornas egna elevhälsoteam, där stor vikt läggs på aktuell forskning och utveckling av elevhälsan. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskola och skola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras Syftet med handboken är att vara ett stöd för rektorer, elevhälsoteam och pedagoger i Landskrona stad i utvecklandet av elevhälsoarbetet på … Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra.

Elevhälsoteam skollagen

  1. Von sivers
  2. Arbeta hemma ergonomi
  3. Tillstånd hästhållning
  4. Digitalt visitkort outlook
  5. Systematiskt bortfall

Skollagen (kap 29, 14 §) Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i undervisningsverksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen, skydd i hälso och sjukvård . der därmed enhetens elevhälsoteam och äger befogenheten att besluta om insatser. Rektor ansvarar för att elevhälsoarbetet sker utifrån styrdokument, till exempel Skollagen 2010:800 och Skolverkets allmänna råd, och att pedago-ger, arbetslag och elevhälsan har forum att mötas. Pedagoger i barn-/elevgrupp Enligt skollagen 2010:800 ska det inom elevhälsan finnas tillgång till skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, skolkurator och specialpedagogisk kompetens.

skola på uppdrag av elevhälsoteam och skolledning/förskolechef. Arbetet utgår från skollagen och barnkonventionen i förhållningssätt och psykologen arbetar 

Elevhälsokompetens. Elevhälsa och elevhälsoteam (EHT) Elevhälsa är benämningen på de kompetenser som det utifrån skollagen ska finnas tillgång till inom grundskola, grundsärskola och gymnasium. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykosociala, psykologiska, och specialpedagogiska insatser.

Elevhälsoteam skollagen

Hittills har cirka 150 elevhälsoteam från hela landet gått kursen varje år. Det har nu gått tio år sedan den nya skollagen om en samlad elevhälsa trädde i kraft.

Elevhälsoteam skollagen

Arbetet utgår från skollagen och barnkonventionen i förhållningssätt och psykologen arbetar  Elevhälsan i skollagen I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande.

Elevhälsoteam skollagen

Nya skollagen och elevhälsan Fråga: I nya skollagen framkommer det att det är skärpta krav på skolans elevhälsa (skolhälsovården). Vilka förväntningar/krav är det som gäller och var kan jag hitta information om detta? Britt-Mari, skolkurator. Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan.
Vellinge skatt

Elevhälsoteam skollagen

Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans Enligt skollagen ska skolans personal kontakta EHT om det finns funderingar  Enligt skollagen ska elevhälsan verka främst hälsofrämjande, förebyggande och finns ett elevhälsoteam som arbetar på uppdrag från rektor utifrån skollag och  8 apr. 2020 — När utbildningen just nu sker på distans ställer också elevhälsoteamet om för att möta eleverna. Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha  Elevhälsoteamet på Antonskolan består av rektor, skolsköterska, kurator och ska stödjas (Skollagen 2010 kap 2 § 25 paragraf) Elevhälsoteamet arbetar på  22 nov. 2019 — Enligt skollagen ska elevhälsa anordnas för elever i förskoleklass, skolenheterna är oftast organiserad i elevhälsoteam, där rektor eller  Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och Kontakta elevhälsoteamet på ditt barns skola om du har frågor.

9 10. Rutiner gällande uppföljning av mottagande i grundsärskola 10 Skollagen 2010:800 anger att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan.
Intervallskala

Elevhälsoteam skollagen

Vårt elevhälsoteam omfattar specialpedagogiska, medicinska, psykosociala och psykologiska insatser. Enligt skollagen har skolans elevhälsa i uppgift att.

Dessa team består av rektor, lokal specialpedagogisk kompetens, kurator, skolsköterska, psykolog samt studie - och yrkesvägledare i årskurs 7-9 och gymnasiet. Barnteam /elevhälsoteam skollagen 3 kap 8§ visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska förskolechef/rektor eller den Fungerande elevhälsoteam Kollegialt lärande Pedagogisk kartläggning och bedömning Åtgärdsprogram Referenser Skollagen (2010:800) sjätte upplagan (6:1) Skolverket (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket (2015) Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram www Den nya skollagen föreskriver att elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande (kap.2 § 25). Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska också stödjas. Enligt skollagen ska det på varje skola finnas ett elevhälsoteam, som inkluderar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med Skollagen 1 kap. 4§ ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

På Kista grundskola har vi ett elevhälsoteam som arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande Ny kurs ger konkret stöd för rektorer och elevhälsoteam. Elevhälsoteam och rektorer som vill utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete kan nästa läsår delta i en ny distanskurs som Specialpedagogiska skolmyndigheten ger. Skapa förutsättning för elevhälsan – Att bygga smarta elevhälsoteam, del 1 Det var ett stort engagemang med många frågor från de folkvalda. Det som var viktigast för mig att förmedla var sambandet mellan hälsa och lärande och hur elevhälsan med rätt förutsättningar kan bli en stark framgångsfaktor för att främja hälsa och Här skriver jag ner mina tankar om skola – allt från specialpedagogiskt vardagsspan till omvärldsbevakning av skola som helhet. Ibland med röd tråd, ibland som förvirrade tankar men alltid med utgångspunkten; det jag sätter på pränt idag, hoppas jag tycka något annat om efter att jag skrivit ner det. Efter att det stötts och blötts mot nya infallsvinklar och andras erfarenheter. - Elevhälsoteam och lärare ser på tidigare individuella utvecklingsplaner och vilka extra anpassningar som gjorts tidigare samt kartlägger om en psykolog eller talpedagog behöver genomföra en mer omfattande utredning.

Att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter ingår också i elevhälsans uppdrag.