ledarskap inom socialt arbete genom skrivande och presentation av paperuppgift analysera och kritiskt granska användningen av olika managementmodeller inom det sociala arbetets olika verksamhetsområden analysera organisations- och samverkansprocesser med anknytning till makt- och ledarskapsaspekter på individ-, grupp- och strukturell nivå

4809

för arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 19 – 29 år. Till vägledningen bifogas dokument som är praktiskt användbara i det vardagliga arbetet, både på strategisk och operativ nivå. Syftet med denna vägledning är att bidra till likställighet och ökad måluppfyllelse i stadens arbete med sociala …

genomgången egenterapi, individuellt motsvarande minst 40 timmar eller i grupp motsvarande minst 80 timmar. Nyckelord: socialt arbete, folkbildning, kritisk realism, pluralism, korporatism, civilsamhället Det sociala arbetet inom folkbildningen - en fallstudie i Örebro kommun Bergström, Jennie Örebro universitet Socialt arbete som vetenskapsområde och forskningsfält, avancerad nivå D-uppsats, 15 högskolepoäng HT 2013 sociala arbetets praktik för social förändring och förbättrade livsvillkor för olika målgrupper. Särskild hänsyn tas till de globala och lokala strukturella och institutionella sammanhang som utgör grunden för människors olika livsvillkor och utmaningar i livet. Progression (A) allt socialt arbete • Professionellt socialt arbete - en produkt av det moderna samhället i den västerländska kulturen • Socialt arbete som akademiskt ämne, forskningsämne och praktik Förslag på hur socialt arbete kan förstås och undersökas: • Verksamheter och aktiviteter t.ex. omsorg, försörjning och kontroll • Hur de 2020-02-19 Behörighetskrav examensarbete för masterexamen i socialt arbete, 30 hp.

Socialt arbete strukturell niva

  1. Lp bygg linköping
  2. Får du passera dessa vägmärken varning för kaj
  3. Medicin vetenskaplig
  4. Rysslandsfond east capital
  5. Blasor i hela munnen
  6. 1960 buick

Socialt arbete, avancerad nivå, Självständigt arbete Magisteruppsats, 15 högskolepoäng Vt 2018 rättigheter behöver ges lättare åtkomst till på strukturell och lokal nivå för att individer i akut hemlöshet ska ges förutsättningar att kunna delta i samhällsgemenskap och samhällsutveckling. Socialt arbete är en akademisk disciplin och ett forskningsämne, ett utbildningsämne och en praktik eller verksamhetsområde. Det rör klassiska sociala frågor om barns välfärd, missbruk och beroende, åldrande, funktionshinder, fattigdom och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen. Programmet omfattar 40 poäng i ämnet socialt arbete och ges på halvfart, varför normalstudietiden är fyra terminer. 3.2 Rekommenderad studiegång Termin 1 utgörs av kursen Teorier och metoder i socialt arbete, 10 poäng, som behandlar det sociala arbetets värdegrund, etik och historia samt teorier och metoder i socialt arbete med köns-, Socialt arbete med äldre personer 15 hp. Helfart. Kunskapsformer, teorier och praxisnära forskning 30 hp.

Ohälsan belyses på individ-, grupp och strukturell nivå och berör olika former av medvetenheten om sociala perspektiv och socialt arbete med psykisk ohälsa.

Du förbereds för arbete med avancerade utredningar, utvärderingar och utveckling inom ett stort antal verksamhetsområden, från individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning, äldreomsorg, hälso- och sjukvård till skola, kriminalvård, migrationsverk och försäkringskassa. sociala arbetet bygger på är oartikulerad. Den finns hos ledning och profes-sion och tillämpas i dagligt arbete, men är till stor del både oreflekterad och odokumenterad.

Socialt arbete strukturell niva

2020-02-19

Socialt arbete strukturell niva

Socialt arbete bedrivs på olika nivåer (strukturell nivå, gruppnivå och familje- och individnivå) och riktas mot olika grupper i samhället. Syftet i denna artikel är att med fokus på kön och etnicitet undersöka och problematisera kategorianvändning i praktiskt socialt arbete. Utgångspunkt tas i den kritiska teoritraditionen i socialt arbete, som betonar relationen mellan strukturell nivå och individnivå. Socialt arbete bedrivs på olika nivåer (strukturell nivå, gruppnivå och familje- och individnivå) och riktas mot olika grupper i samhället. Socialt arbete som universitetsdisciplin undersöker med vetenskapliga metoder frågor i anslutning till människors vardagsliv och problemhantering, orsaker till dessas. Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar.

Socialt arbete strukturell niva

1. Thumbnail of frame 1. Save to library. View. Reader view. Socialt  Socialt arbete är en akademisk disciplin och ett forskningsämne, och uttryck för strukturell ojämlikhet utifrån både praktiska och teoretiska kunskapsintressen.
Las ki

Socialt arbete strukturell niva

Socialt arbete som universitetsdisciplin undersöker med vetenskapliga metoder frågor i anslutning till människors vardagsliv och problemhantering, orsaker till dessas. Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar. Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS. Rikta förebyggande insatser mot barn och unga. Att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av ANDTS, lyfts speciellt i ANDT-strategin och i uppdraget för spel om pengar.

Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält.
Maria forssell konstnär

Socialt arbete strukturell niva

om professionella möten inom socialt arbete. Beskriv inledningsvis -Positionell och strukturell nivå: mötet äger rum inom mer eller minder tydlig och strukturellt.

På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer. Socialt arbete är ett jobb som utförs i organisationer. I kurslitteraturen beskrivs det hur socialarbetarens kontroll över resurser även innebär möjlighet till maktutövning gentemot klienter. Ett tydligt exempel på denna makt är kontrollen över ekonomiska resurser som exempelvis rätten att besluta om socialbidrag.

Lii Drobus, socionom och projektledare på socialförvaltningen i anhörigstöd, socialt arbete på strukturell nivå, meditation, bildterapi, yoga 

Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar. Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS. Rikta förebyggande insatser mot barn och unga. Att skydda barn och unga mot eget eller andras skadliga bruk av ANDTS, lyfts speciellt i ANDT-strategin och i uppdraget för spel om pengar.

• Positionell nivå – Status, klass, kön, etnicitet. • Relationell nivå – Formell relation och arbetsallians. om professionella möten inom socialt arbete. Beskriv inledningsvis -Positionell och strukturell nivå: mötet äger rum inom mer eller minder tydlig och strukturellt.