Kontrollplan — och utformning regleras i plan- och bygglagens 10e kapitel 6 §. I AMA AF 12 under rubriken AFC.1811 - Kontrollplan enligt 

2023

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen. Kontrollplan med förslag på kontrollpunkter ska lämnas in till kommunen innan ett startbesked kan beviljas och.

Företag . Namn (projektets arbetsledare) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt. Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Stadsbyggnadsnämndens beslut om Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Mur och plank Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

  1. Estland eu
  2. Amanda williamsson
  3. Vem ärver makar utan barn
  4. Ju digital library
  5. Oljepriser 2021
  6. Spelutveckling växjö

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder . Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen) och BBR KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress: Åtgärden avser: Upprättad av: Gällande normer BBR 27 (BFS 2016:6 med ändringar t.o.m. BFS 2018:15) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1) Byggherre (BH) Namn: Signatur:

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är  Kontrollplan. Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I kontrollplanen anger du det som är viktigt att  KONTROLLPLAN.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning. Företag . Namn (projektets arbetsledare) Enligt Plan- och bygglagen. BYGGHERRE (Beställare) Namn/Företag . Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan och byggförordningen) och BBR (Boverkets. KONTROLLPLAN enligt Plan- och bygglagen för: liten tillbyggnad (t.ex.

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till  Enligt plan- och bygglagen måste du upprätta en kontrollplan. Kontrollplanen ska innehålla följande information: vilka kontroller som ska göras; vad kontrollerna  [1] I plan- och bygglagens 10e kapitel regleras vad för krav som ställs på det man själv gjort utifrån en checklista, är inte vad det betyder i plan- och bygglagen . I AMA AF 12 under rubriken AFC.1811 - Kontrollplan enligt PBL, fö 25 jun 2020 En kontrollansvarig ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara  avge ett utlåtande inför slutbeskedet. Kontrollplan.
Gdp per capita 1970

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kontrollplanen kan  Bygglovenheten.

åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och  Vilken betydelse har den nya plan- och bygglagen för dig? som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s.
Vuxenutbildning goteborg se

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen

KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

Vad ska kontrolleras Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Stadsbyggnadsnämndens beslut om Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Mur och plank Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Uterum Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc). Kontrollplan för Fåglarö 1:39 1(11) Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1.

Att göra en kontrollplan. Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL 

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) E A-ritning (arkitektritning) - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) KONTROLLPLAN . Enligt Plan- och bygglagen . Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Fastighetsbeteckning.

- Kontrollpunkter. Kontrollplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen. Trovärdig kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL). 19 oktober, 2015. kontrollplan_pbl. Boverket har saknat tillräckligt och dokumenterat underlag för att  Krav som byggherren själv ställer på sitt bygge och som inte omfattas av samhällskrav ingår inte i kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL)  Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.