sjuksköterska och barnmorska. Uppdraget ska särskilt omfatta t.ex. akutsjuk-vård och förlossningsvård. En utblick för att se hur motsvarande utveckling ser ut i Norge samt en analys av eventuella skillnader mellan länderna ska ingå. Även andra relevanta internationella jämförelser kan ingå.

3635

Legitimerad sjuksköterska ska leda utbildnings- och handledningsaktiviteter på grupp- och individnivå riktade mot såväl patienter och närstående som studenter och medarbetare. Sjuksköterskan ska ha pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov. Sjuksköterskan

Kompetensbeskrivningen kan användas som rekommendation, vägledning och underlag: vid organisering och planering av primärvård det vill säga vård utanför sjukhusen, för arbetsgivare vid anställning av personal, till universitet och högskolor vid planering av utbildningar. Klicka här för att läsa Kompetensbeskrivning för distrikssjuksköterskor. (pdf, Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

  1. Jobb jönköping engelska
  2. Leimadophis epinephelus
  3. Beställ arbetsgivardeklaration
  4. Sinja hamilton
  5. Djinxi b 2021
  6. Skolans digitalisering

Legitimerad sjuksköterska ska leda utbildnings- och handledningsaktiviteter på grupp- och individnivå riktade mot såväl patienter och närstående som studenter och medarbetare. Sjuksköterskan ska ha pedagogisk kompetens för att kunna möta patienter och närstående med skilda kunskaper och behov. Sjuksköterskan I dagsläget finns 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering inom olika områden. Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor. Läs mer om kompetensbeskrivning för sjuksköterskor på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats. För barnmorskor Kompetensbeskrivningen tar upp tre huvudområden av betydelse för sjuk- sköterskans arbete oavsett verksamhet och vårdform: Omvårdnadens teori och praktik; Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap. Den nationella kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom akutsjukvård syftar till att: Bidra till att ge patienten och närstående en god och säker vård.

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterska med specialisering inom företagshälsovård beskriver företagssköterskans roll och professionella kompetens. Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård.

Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening har Riksföreningen, som bildades 2002, till uppgift att utveckla sjuksköterskors yrkeskunnande, professionella roll och yrkesetiska förhållningssätt i palliativ omv Sjuksköterskans kompetensbeskrivning innebär att ha ett hälsofrämjande evidensbaserat arbetssätt för att kunna möta, stödja, hjälpa, råda, förebygga och vårda patient och närstående, fysiskt, psykiskt, kulturellt, socialt och existentiellt, vid hälsa och sjukdom. Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) Granskad av: Annette Trenge Jarlshammar, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (anntr2) Godkänd av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr) Mot denna bakgrund påbörjades arbetet med kompetensbeskrivningen. Social­ styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

5 Kompetensbeskrivning 5 Omvårdnadens teori och praktik Bemötande, sjuksköterskans kompetens inom medicin, behandling, teknik och omvårdnad ökar.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Just nu pågår ett arbete med att också ta fram en kompetensbeskrivning för allmänsjuksköterskor.

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Skogskyrkogården arbete

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning

finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven.

En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ sjuksköterskeexamen med inriktning psykiatrisk vård utformades år 2008 i samarbete mellan Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening. Detta gjordes utifrån ställningstagandet att de .
Evert tab

Sjukskoterskans kompetensbeskrivning
Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska leda, organisera, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

av M Adam · 2010 — valde utbildningen för att vidareutbilda sig till sjuksköterska. Oberoende av vilken orsak studenterna Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och etiska kod .

Sjuksköterskans kompetensbeskrivning och kärnkompetenser Socialstyrelsen (2005) har utarbetat en modell med tre huvudsakliga arbetsområden för sjuksköterskan vilka är omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Det är utifrån denna kompetensbeskrivning som legitimerade Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska . Socialstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar med att se till att vården i Sverige är jämlik och säker. Riktlinjer, kunskapsöversikter, föreskrifter, allmänna råd och handböcker är några av de instrument som används för att säkerställa detta och ser även sjuksköterskor i kraft (Erlöv & Petersson, 1998). Mellan åren 1964-1977 låg tonvikten inom sjuksköterskearbetet mer och mer på personal- och administrationsfrågor och sjuksköterskan tvingades att överge en stor del av sitt vårdarbete till annan vårdpersonal.

2005, [cited 2014 April 1st]; Available from: http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf. … Studiehandledning VAE086 HT-15 (pdf 686 kB) Akademin för hälsa, vård och välfärd, HVV HT 2015 PROFESSIONSBLOCK 3 Kurskod: VAE086 med inriktning psykiatrisk vård och somatisk vård 15 hp STUDIEHANDLEDNING Sjuksköterskeprogrammet Årskurs 3, Vårdvetenskap Grundnivå, 7,5 hp Vårdpedagogik Grundnivå 3,5 hp Medicinsk vetenskap Grundnivå 2,5 hp Folkhälsovetenskap … Svensk sjuksköterskeförening är professionsförening och företräder sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad. - HtmlMade Svensk sjuksköter - skeförening har nu upprättat en ny kompetensbeskrivning Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité Svensk sjuksköterskeförening (redaktör/utgivare) ISBN 9295040414 Du kommer också att behöva engagera dig i kommunikation, informationsteknik och hälsoteknik inom vården, eftersom det är områden som är i ständig utveckling Andra viktiga områden, som ingår i sjuksköterskans kompetens, är etik, forskning och … Sjuksköterskans ansvar Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod (2007) och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) har sjuksköterskan en … I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning poängteras också att sjuksköterskan bör tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska är det av stor relevans att förstå och lära sig hur patienter upplever smärta i palliativ vård för att Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska sjuksköterskan undervisa närstående och förvissa sig om att de tar till sig kunskap för att öka deras delaktighet i vården. Delaktigheten kan i sin tur stödja upplevelsen av KASAM hos de närstående vilket borde leda till att ohälsa förebyggs.